• ഓപിയോയിഡ് പ്രശ്‌നം: കാനഡ ഉണരുന്നു

    കാനഡയില്‍ വേദന സംഹാരി(ഓപിയോയിഡ്)കളുടെ ഉപയോഗം ഗുരുതര പ്രശ്‌നമായി മാറുന്നു. വേദന സംഹാരികളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മരിച്ചത് 4,000 ത്തിലധികം പേര്‍. അപ്പോഴാണ......

<
 
1
 
2
 
3
 
>
>>