• കാട്ടുതീയില്‍ കോട്ടേജുകള്‍ നശിച്ചു

    സസാസ്‌ക്കച്ച്വിവാന്‍: മധ്യ സസാസ്‌ക്കച്ച്വിവാനിലെ കാട്ടുതീയില്‍ നിരവധി കോട്ടേജുകള്‍ നശിച്ചു. ഫ്‌ലോട്ടന്‍ ലെയ്ക്കിലെ വെയ്ന്‍ പിയേഴ്‌സണ്‍ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയി......

1
 
2
 
3
 
>
>>