• ബാക്ക്-ടു-വര്‍ക്ക് നിയമം വിവാദമാകുന്നു

    പണിമുടക്കുന്നതിനുള്ള പോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശം നിയമം മൂലം എടുത്തുകളയാന്‍ ഗുണ്മെന്റിന് അവകാശമുണ്ടോ? സമരം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റല്‍ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ ജോലിയിő......

<
 
1
 
2
 
3
 
>
>>