വീട്ടു ജോലിക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂജേഴ്‌സിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഫാമിലിക്ക് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് വീട്ടു ജോലികളില്‍ സഹായിക്കുവാന്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 732 939 7963.