ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

അര്‍ക്കന്‍സാസിലെ ലിറ്റില്‍ റോക്കില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ബേബി സിറ്റിംഗിനും വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനുമായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 206 651 0075.