സഹായത്തിന് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സ്റ്റാറ്റണ്‍ ഐലന്‍ഡില്‍ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിക്ക് കൂടെ താമസിച്ച് മലയാളം സംസാരിക്കുവാനും, രണ്ടു പേര്‍ക്കും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതില്‍ സഹായിക്കുവാനുമായി ഒര സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 718 473 4056.