വീട്ടജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V20 NY 8-11 PM)

ന്യൂജേഴ്‌സിയില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി   കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് വീട്ടുജോലിക്കായി ഒരു സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്.  ബന്ധപ്പെടുക: (732) 939 7963

Other Classifieds