ബേബി സിറ്റിംഗിന്  ആവശ്യമുണ്ട്. (V20 TX 35-38 PM)

ടെക്‌സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഓസ്റ്റിന്‍ സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 

ബന്ധപ്പെടുക: (512) 367-0803 or (512) 712-0574 

Other Classifieds