സഹായിയെ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് (V20 TX 35-38 PM)

നെവാഡ സ്റ്റേറ്റിലെ ലാസ്‌വെഗാസ് സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി ദമ്പതികള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (702) 290-6536 or  India WhatsApp # 91(830) 406-0686 

Other Classifieds