വീട്ടുജോലിക്കു സഹായിയെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V20 CH40-43 PM)

ഇന്‍ഡ്യാന സ്‌റ്റേറ്റില്‍ ഇന്‍ഡ്യാനപോളീസ് സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന യുവ ദമ്പതികള്‍ക്കു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:(650) 918-0661