ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V20 TX48-52 V21 TX1-3PM)

ടെക്‌സസിലെ ഡാലസ്സ് സബര്‍ബില്‍ (Allen) താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ബേബി സിറ്റിംഗിനു ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (973) 296-3250