വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 TX1-4PM)

മലയാളി നായര്‍ യുവതി. എം.ബി.ബി.എസ് (കോട്ടയം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്), എം.ഡി (കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്). വയസ് 31. നക്ഷത്രം: രേവതി. പൊക്കം: 5' 2''.  നിലവില്‍ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ റസിഡന്‍സി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പ്രൊഫണല്‍സില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.  949 598 9277 (ഇന്ത്യ), +1 (832) 6462091 (യു.എസ്.എ)