പുരയിടം വില്പനയ്ക്ക് (V21 TN17-20JS)

പാലാ ടൗണില്‍ പുതിയ bypass roadന് സമീപം 1.33acre പുരയിടം വില്പനയ്ക്ക്. വില 4.5lac/cent contact :+91 9400979617,+91 9847462221