ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 CH29-36PM)

കെന്റക്കി സ്‌റ്റേറ്റില്‍ Louisville സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു 4 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:(312) 723-8582 or (225) 287-9410