ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 TX37-40SJ)

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്ററില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ 13 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഡീസന്റ് ശബളം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബന്ധപ്പെടുക: (914) 564-7777, (914) 839-0949