ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 CH 36-43 PM)

ടെന്നസിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു മൂന്നു വയസ്സായ  കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 

താല്പര്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക 301 655 4291 (Whtsapp/Regular)

Other Classifieds