ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V22 TX7-14PM)

ടെക്‌സസ് സ്‌റ്റേറ്റില്‍ ഡാലസ് സിറ്റിയുടെ സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ബേബിസിറ്റിംഗിനു ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (847) 219-9924 or (845) 269-8216