വംശീയ പരാമര്‍ശം; സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ മലേഷ്യ നിരോധിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദു,ചൈനീസ് വംശജര്‍ക്കെതിരെ വംശീയ ആക്രമണം നടത്തിയ സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മലേഷ്യന്‍സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ചൈനീസ് വംശജര്‍ മലേഷ്യവിടണമെന്നും മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ മലേഷ്യയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുമായിരുന്നു സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. തുടര്‍ന്ന് വംശീയരാഷ്ട്രീയം കളിക്കാന്‍..

Sanghamam News Portal

Sanghamam News Portal

USA

CANADA

INDIA

KERALA

WORLD

Sanghamam news portal malayalam

വംശീയ പരാമര്‍ശം; സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ മലേഷ്യ നിരോധിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദു,ചൈനീസ് വംശജര്‍ക്കെതിരെ വംശീയ ആക്രമണം നടത്തിയ സക്കീര്‍ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മലേഷ്യന്‍സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ചൈനീസ് വംശജര്‍ മലേഷ്യവിടണമെന്നും...