സയ്യിദ് തെയാസീൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദിനെ ഒമാന്റെ കിരീടാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു


JANUARY 13, 2021, 9:39 AM IST

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻറെ കിരീടാവകാശിയായി സയ്യിദ് തെയാസീൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖിൻറെ മൂത്ത മകനാണ്‌സയ്യിദ് തെയാസീൻ. നിലവിൽ സാംസ്‌കാരിക, കായിക, യുവജനാകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

 സുൽത്താൻറെ മൂത്തമകനായിരിക്കും അടുത്ത പിൻതുടർച്ചാവകാശിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ആധുനിക ഒമാൻറെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കിരീടാവകാശിയാണ് സയ്യിദ് തെയാസീൻ. സുൽത്താൻ ഖബൂസിൻറെ ഭരണകാലത്ത് കിരീടാവകാശിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നില്ല.