കല്‍ബുര്‍ഗിയെയും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും വധിച്ചത് ഒരേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം


MARCH 8, 2018, 3:33 PM IST

കല്‍ബുര്‍ഗിയെയും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും വധിച്ചത് ഒരേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ സംഘംയു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യു.എന്‍.ഉപരോധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും

Other News