കെ എസ് ഇ ബി അസി: ഇഞ്ചിനീയർ  വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു


AUGUST 9, 2019, 3:28 PM IST

തൃശൂർ: ബൈജു കെ.എസ്.ഇ.ബി വിയ്യൂർ ലൈൻ മെയിന്റനൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇഞ്ചിനീയർ,  പുന്നയൂർക്കുളത്ത് ടവർ മറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വള്ളത്തിൽ പോകവെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു.

Other News