ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഷിക്കാഗോയിലെ മില്‍വാക്കി സബര്‍ബില്‍  താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 262-347-8076.


Other Classifieds