ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V20 NY 10-17 PM)

ന്യൂയോര്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റില്‍ ന്യൂ ഹൈഡ്പാര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 

ബന്ധപ്പെടുക: (646) 400 3117 or (646) 552-5884