വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്‌  ( V19 NY 20-23 PM)

Syracuse, New York-ല്‍ താമസിക്കുന്ന, സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന രണ്ടു കുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുവാന്‍ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (315) 278-5149

Other Classifieds