ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V20 CH 12-15 PM)

ഷിക്കാഗോയുടെനോര്‍ത്തേണ്‍ സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി   കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെനോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:  (312) 723 8582,  (225) 287 9410