ബേബി സിറ്ററെ അവശ്യമുണ്ട് (V19 TX 26-33 PM)

ടെക്‌സസ് സ്റ്റേറ്റില്‍, ഡാളസ് സബേര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി   കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (973) 296-3250.

Other Classifieds