ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V20 CH 1-8 PM)

വിസ്‌കോന്‍സില്‍ സ്റ്റേറ്റില്‍ ഗ്രീന്‍ബേ സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി   ഫിസിഷ്യന്‍ കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. വര്‍ക്ക്‌ വിസ ഉള്ളവര്‍ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ബന്ധപ്പെടുക: (740) 3982374 or (708) 9793947

Other Classifieds