ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 CH 27-30 PM)

ടെന്നസ്സിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു മൂന്നു വയസ്സായ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക (301) 655-4291 (Whatsapp/Regular).

Other Classifieds