ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 CH24-31PM)

Minnesota സ്‌റ്റേറ്റില്‍ Minneapols സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല്‍ ഫാമിലിക്ക് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ 2 വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (701) 412-8646 or (765) 714-8904